Ansvarlig forvaltning

Hvordan vi gjør det

Ansvarlig forvaltning av alternative investeringsfond

En forutsetning for å oppnå ansvarlige investeringer er å forstå og evaluere ESG-forhold. Med ESG menes Environmental (miljømessige forhold), Social (sosiale forhold) og Governance (forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse). Kapitalmarkedet har en sentral rolle i å bidra til at et bredt spekter av markedsaktører tar samfunnsansvar.

Vi forventer at aktive eiere gjennom et bevisst og proaktivt forhold til ESG, som viser ekstra hensyn til verdens bærekraftsutfordringer, vil ha en langsiktig positiv påvirkning på verdiene i sine investeringer og virksomheter. Dette fordi virksomheter med høy ESG-score kan oppnå langsiktige konkurransefortrinn sammenliknet med virksomheter som ikke evner å omstille seg til en ny og mer bærekraftig verden.

Alle underliggende kvalitetsforvaltere som våre AIF har investert med siden 2015 har signert på å følge FN sine seks prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI – ekstern link). Ved gjennomføring av prinsippene bidrar medlemmene til utviklingen av et mer bærekraftig globalt finansielt system. Ved å ha signert på disse prinsippene må våre underliggende kvalitetsforvaltere årlig rapportere offentlig om ansvarlighet i sine investeringsaktiviteter. Dette sikrer åpenhet, og rapportene er tilgjengelige på PRI sine hjemmesider.

No Consideration of Adverse Sustainability Impacts

Optimum Alternative Investments AS gjør på nåværende tidspunkt ikke en særskilt vurdering av de viktigste negative konsekvenser investeringsbeslutninger har på bærekraftsfaktorer i henhold til kravene i Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) artikkel 4.

Eksisterende tilføringsfond forvaltet av selskapet er selv investor hos høykvalitets forvaltere innen private equity og eiendom. Tilføringsfondene og mottakerfondene disse har investert i, er alle vurdert som «alminnelige» fond etter SFDR artikkel 6 og følger tilhørende regelverk. Optimum Alternative Investments AS foretok investeringsbeslutningen ved etableringen av hvert av de aktuelle fondene, er ikke aktivt involvert i investeringsprosessen i mottakerfondene ned på virksomhetsnivå og mottar ikke data som muliggjør vurdering av negative konsekvenser i henhold til SFDR artikkel 4.

Optimum Alternative Investments AS følger utviklingen på dette området og etterspørselen blant sine investorer, og vil ved etableringen av nye fond vurdere om selskapet skal integrere en vurdering av negative konsekvenser investeringsbeslutninger har på bærekraftsfaktorer gjennom analyser og tiltak.

Dato: 22.03.2023

Her kan du lese mer om våre ESG-retningslinjer og erklæringer.

.

Retningslinjer for aktivt eierskap i noterte aksjer

Forvaltere av alternative investeringsfond (AIF) skal i henhold til AIF-loven § 4-7 utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for aktivt eierskap i noterte aksjer. Fordi fondene Optimum Alternative Investments AS forvalter har som strategi å investere i unoterte aksjer eller aktiva innen private equity og eiendom, og ikke noterte aksjer, har selskapet valgt å ikke utarbeide slike retningslinjer.

Selv om det ikke er en del av fondenes investeringsstrategi å investere i noterte aksjer, kan fondene selskapet forvalter fra tid til annen bli tildelt slike eksempelvis som ledd i en avviklingsprosess. I slike tilfeller vil vi som forvalter tilstrebe å realisere disse, alternativt utdele dem til fondenes investorer, så snart det kan la seg gjøre på en økonomisk fornuftig måte. Eventuelle eierspørsmål som måtte oppstå i en slik mellomperiode vil bli håndtert av Optimum Alternative Investments AS med dette overordnede formålet for øyet – at verdiene skal overføres til investorene så raskt som mulig enten i form av likvider eller de aktuelle noterte verdipapirene.